Veiligheidsplan

Onderwijsinstellingen moeten over een veiligheidsplan beschikken. Dit plan heet ook wel het plan voor veiligheid, gezondheid en milieu. In het veiligheidsplan staat wat de school doet aan de:

fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw);
sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld);
In dit plan zijn een aantal school specifieke beleidszaken geformuleerd. Dit veiligheidsplan is op school in te zien.

Binnen kom Leren is een stichtingsbeleid geformuleerd voor de volgende onderdelen.

  • Klachtenregeling
  • Afspraken rondom privacy
  • Registratie rondom school en ziekteverzuim
  • Infovoorziening voor gescheiden ouders
  • Aanpak agressie en geweld
  • Pestprotocol
  • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Protocol rouwverwerking
  • Protocol medicijnverstrekking school

Deze zijn te bekijken op de website van www.kom-leren.nl