Interkomschil

Leerlingenzorg en de Interkomschil
Intern begeleiders zijn samen met de leerkracht, het kind en de ouders de spil in en hebben de regie over de leerlingenzorg en de (onderwijs)ondersteuning op school. In het kader van Passend Onderwijs heeft Stichting kom Leren onderwijs- en zorgspecialisten in dienst, orthopedagogen en/of psychologen en een psychologisch assistente, deze vormen samen de Interkomschil. Deze medewerkers van de Interkomschil zijn consultanten op de diverse scholen en bieden ondersteuning aan intern begeleiders en leerkrachten bij het optimaliseren van de onderwijs- en zorgondersteuning voor alle leerlingen binnen de Stichting kom Leren.

Iedere school heeft een vaste consultant. Deze wordt door de school betrokken bij leerlingbesprekingen, heeft toegang tot het leerlingdossier en komt in klassen voor observaties of een kort werkmoment of gesprekje met een leerling in de klas. Dit alles om zo goed mogelijk mee te kunnen denken met de school en tot goede vervolgstappen ten aanzien van de onderwijs en/of zorgondersteuning te komen. Ouders worden hierover door de school op de hoogte gehouden.

Bij de aanmelding van uw kind op school geeft u als ouders hiervoor automatisch toestemming; immers deze medewerkers behoren tot de standaard ondersteuningsstructuur van de school.

Onderzoek en de Interkomschil
Soms is het van meerwaarde als de consultant een extra psychologisch of didactisch onderzoek doet bij een leerling. Of een gerichte kindobservatie of kindgesprek, omdat dit wezenlijk kan bijdragen aan het formuleren van de onderwijs- en/of zorgondersteuningsbehoeften. In die gevallen zult u vooraf om toestemming worden gevraagd. In het geval van psychologisch onderzoek, bijvoorbeeld een intelligentietest, moet dit altijd schriftelijk gebeuren. De onderzoeksgegevens worden altijd met school en ouders nabesproken en u en de school krijgen hiervan een schriftelijk verslag. Het direct contact met de consultant loopt altijd via (de intern begeleider van) de school. Hierbij staat de hulpvraag van de leerkracht met betrekking tot het kind centraal en moeten de resultaten bijdragen aan het beter afstemmen van de ondersteuning aan de leerling.

Onderzoeksgegevens over uw kind van derden
Het is voor het goed begeleiden van uw kind zinvol en veelal noodzakelijk om over en weer transparant en zo volledig mogelijk informatie uit te wisselen. Indien u als ouder onderzoeksgegevens heeft over uw kind is het dan ook belangrijk dat u deze gegevens deelt met de school en eventuele rapportages in het leerlingdossier laat opnemen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld logopedie-, ergotherapie, remedial teaching, psychologisch onderzoek etc..

Middels het formulier ‘bewijs van overeenstemming’ worden afspraken gemaakt over het gebruik van rapportages met onderzoeksgegevens.

De medewerkers van kom Leren die direct betrokken zijn bij de onderwijs- en zorgondersteuning van het kind (de betrokken leerkracht, IB-er, psycholoog/orthopedagoog van de Interkomschil en directeur) kunnen vervolgens - waar nodig - dit verslag inzien.

De school zal zorgvuldig omgaan met de inhoud en deze niet delen met externen buiten de school, zonder dat u hiervoor toestemming geeft.