Visie

Onze school is een kleinschalige basisschool in het dorp Sint Geertruid met een goed pedagogisch klimaat. De leerlingen zitten in combinatieklassen waarbij we veel aandacht voor de individuele leerling (passend onderwijs) hebben.

 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

 

Onze kernwaarden zijn:

 

  • Ik heb vertrouwen in mezelf en in jou.
  • Ik denk mee en ik tel mee.
  • Ik kan leren en ik wil leren.
  • Ik ga en ik sta voor gezond.

 

Dit is het fundament waarop ons onderwijs rust.

“Ik heb vertrouwen in mezelf en in jou” dekt de lading voor ons in meerdere opzichten. Vertrouwen hebben in jezelf en de ander gebeurt niet vanzelf. Vertrouwen is een zaak van mensen onderling, of het nu gaat om vertrouwen dat leerlingen in elkaar hebben of om vertrouwen dat leerlingen hebben in de leerkracht. De leerkracht op zijn beurt, heeft niet alleen vertrouwen in de leerling, maar ook in zijn collega’s, in de ouders en in iedereen die betrokken is bij het ontwikkelingsproces van het kind dat hen is toevertrouwd. Vertrouwen is mensenwerk en dat is de basis van ons onderwijs.

De uitgangspunten die wij hanteren hebben de volgende centrale thema’s: Ik kan leren en ik wil leren. Ik denk mee en ik tel mee. Ik ga en sta voor gezond.

 

In de dagelijkse praktijk komen deze thema’s op allerlei manieren terug. Leerlingen moeten het gevoel krijgen dat ze in staat zijn om nieuwe dingen te leren en hun talenten daarbij ten volle mogen benutten. Het overdragen van kennis is belangrijk, maar de manier waarop dat wordt gedaan, hangt af van het kind. Leerlingen krijgen bij ons medeverantwoordelijkheid en medezeggenschap over hun eigen leerproces. Dat leerproces gedijt het beste als je inspraak hebt waardoor de intrinsieke motivatie (vanuit jezelf) gestimuleerd wordt. Het kind heeft zelf de meest actieve rol zowel in het proces als het product.

 

Respectvol gedrag

In ons gedrag staat een positieve grondhouding voorop. We hebben oog voor wat de leerling nodig heeft en

verwachten van iedereen – leerlingen, leerkrachten, ouders en externen – respect en tolerantie voor de ander. Dat het pedagogisch klimaat binnen ons onderwijs erg belangrijk is, spreekt voor zich. Het creëren van een goede sfeer heeft prioriteit in onze school. We besteden niet alleen veel aandacht aan respectvolle omgangsvormen, als ook aan een open en eerlijke communicatie. Dat geldt voor de manier waarop we met iedereen omgaan. We hebben altijd een luisterend oor, staan open voor en zijn nieuwsgierig naar de mening van de ander en verwachten datzelfde terug.

 

Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn volwaardige partners in het ontwikkelingsproces van het kind.

Volwaardige partners nemen elkaar te allen tijde serieus en gaan samen op onderzoek uit wat het beste is voor het kind. Bij een positieve grondhouding hoort ook het uitdragen van onze visie.

 

Weten wie je bent

Een volwaardige partner moet eigen initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leerproces, ieder op zijn eigen niveau. Dit is van belang voor alle betrokkenen bij ons onderwijs. Ouders hebben een actieve rol in de ontwikkeling van de leerling, zowel thuis als op school. Samen zorgen we ervoor dat het kind zich kan ontplooien tot een volwassene die voorbereid is op de eisen die onze dynamische maatschappij aan hem stelt. Een mens die weet wie hij is, wat hij wil, wat hij kan en keuzes durft te maken op het gebied van gezond gedrag.

 

Praten, luisteren, zien

Een mens die weet wie hij is en wat hij kan, weet dat fouten maken bij het leven hoort. We leren onze leerlingen dat fouten maken moet en dat het vragen van hulp geen zwaktebod is. Leerlingen kunnen daarbij vertrouwen op hun leerkracht en op hun medeleerlingen. Aankloppen bij iemand voor advies of raad is een teken van kracht.

Leerkrachten en leerlingen leren gebruik te maken van de eigen kwaliteiten en van de kwaliteiten van een ander. Uiteindelijk is het doel dat je je talenten zo goed mogelijk ontwikkelt en de beste versie van jezelf wordt.

 

Iedereen telt mee

Ons schoolgebouw is transparant en uitnodigend ingericht. We creëren zo een omgeving die leerlingen de

gelegenheid biedt om te leren van ervaringen, ontdekkingen en – zeker niet in de laatste plaats - van elkaar. Zijn er activiteiten of vieringen dan wordt iedereen daarbij betrokken, leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteuners en ouders. We maken daarbij natuurlijk gebruik van ieders kwaliteiten, want iedereen telt mee!

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren